การจำลองและแก้ปัญหาทาง พลศาสตร์โครงสร้างแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  โดยใช้วิธีของ Biggs

ทฤษฎีการวิเคราะห์ dynamic load โดย Prof. J.M. Biggs จาก MIT ซึ่งทฤษฎีของ Biggs นั้น ปรากฏในเอกสารซึ่งตีพิมพ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในช่วงการสงคราม เพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธจากการจู่โจมทางอากาศ จึงได้มีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งน่าจะมี Prof. Biggs อยู่ด้วย โดยจัดทำออกมาเป็นชุดเอกสาร ที่มีชื่อว่า “Design of Structures to Resist to Effect of Atomic Weapons”
.