SSI Steel Construction Virtual Forum

Date: 25-28 October 2022

Time 10.00 – 16.00 น.

Online Platform

Zoom Webinar

 

About

Event

“The Metaverse of Steel for Construction”

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญกับทั้งโครงสร้างที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตลอดจนโครงสร้างที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ
ซึ่งต้องการมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างที่ดี เทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานที่ดีมาประยุกต์ใช้
อันจะสามารถช่วยลดปริมาณแรงงานก่อสร้าง ลดกิจกรรมที่หน้างานก่อสร้าง และลดระยะเวลาการก่อสร้างที่หน้างานลง
ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากงานก่อสร้างและจากการจราจรที่ติดขัดลดน้อยลง

งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum “The Metaverse of Steel for Construction” จะเป็นการนำเนื้อหาด้าน นวัตกรรม (innovation) มาตรฐานฉบับปรับปรุงล่าสุด (standard)
และการปฏิบัติงานที่ดี (best construction practice) ด้านงานก่อสร้างด้วยเหล็ก มานำเสนอให้แก่วิศวกร และผู้ที่สนใจ ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการก่อสร้างอย่างยั่งยืนต่อไป

#PostConnex #Metaverse of Steel #Structural Steel #We Love Steel Construction #Steel for Construction #SSI Steel Design Application

0
DAYS
0
SPEAKERS
0
TOPICS
0
EVENT DURATION (hour)

Event

Schedule

DAY 1
25 October 2022
Innovation Day
🕘 10:00 - 10:45

Steel Construction Innovation - Present and Future

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบและคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่าสำหรับระบบพื้นชนิดบาง

โดย รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk : แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2565-2566

โดย คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ 🗓️

🕘 14:00 - 14:45

การประสานอย่างไร้รอยต่อระหว่างธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลเชิงอาคาร

โดย คุณรุจ วรรณศิริ 🗓️

🕘 15:00 - 16:00

SSI4YE 2021 - การประกวดสุดยอดผลงานนวัตกรรมปริญญานิพนธ์โครงสร้างเหล็ก (SSI4YE) ปีที่ 5

โดย SSI4YE Contestants 🗓️

Day 2
26 October 2022
Standard Day
🕘 10:00 - 10:45

การออกแบบอาคาร โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ : มาตรฐาน วสท.ฉบับใหม่ 2565

โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ปี 2565

โดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk: มาตรฐานและการนำเหล็กแผ่นไปใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ 🗓️

🕘 14:00 - 14:45

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

โดย ดร.ธนิต ใจสอาด 🗓️

🕘 15:00 - 15:45

การประยุกต์ใช้แผนที่การกัดกร่อนประเทศไทยประกอบมาตรฐาน
ISO 12944-2: 2017และมยผ. 1333-61 สำหรับการออกแบบ
และบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว

โดย ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 🗓️

DAY 3
27 October 2022
Best Practice Day
🕘 10:00 - 11:45

ประสบการณ์งานวิบัติโครงสร้างเหล็กรูปพรรณในประเทศไทย

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk: การออกแบบสเตเดียมโครงสร้างเหล็ก ด้วยเหล็กรูปพรรณ

โดย พันตรีธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์ 🗓️

🕘 14:00 - 15:45

การก่อสร้างโครงหลังคาขนาดใหญ่โดยวิธีการ Sliding
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย คุณคณาพจน์ ทองพันธุ์ 🗓️

Day 4
28 October 2022
Special Day
🕘 10:00 - 10:45

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานชนิดดึงภายหลัง
แบบมีการยึดเหนี่ยว รับแรงด้านข้าง

โดย คุณภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

ข้อกำหนดในการใช้งานและคุณภาพการติดตั้งของพุกแบบติดตั้งภายหลัง

โดย คุณชโนดม รัตนโชติเมธา 🗓️

🕘 11:45 - 14:00

☕ Break

🕘 14:00 - 14:45

ระบบพื้นบาง+โครงสร้างผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร

โดย คุณพณัส ปัทมาสราวุธ 🗓️

🕘 15:00 - 15:45

การจำลองและแก้ปัญหาทางพลศาสตร์โครงสร้างแบบเชิงเส้นและ
ไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีของ Biggs

โดย คุณกษิภณ กู้โรจนวงศ์ 🗓️

Meet Head

Speakers

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการทั่วไป

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและตลาด
งานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์

SCB EIC

นักวิเคราะห์อาวุโส

 

คุณรุจ วรรณศิริ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการ

Building Research & Development 

รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รองผู้อำนวยการ

กองวิชาวิศวกรรมโยธา

ดร.ทินกร ผดุงวงศ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า
และโรงเรียนวิศวกรรม

ดร.ธนิต ใจสอาด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการยกร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์

MTEC, NSTDA

นักวิจัยอาวุโส

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
และซ่อมบำรุง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประธานกรรมการและอนุกรรมการ

 

พันตรีธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อาจารย์ส่วนการศึกษา

 

คุณคณาพจน์ ทองพันธุ์

บริษัท นันทวัน จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

 

คุณภาคภูมิ วานิชกมลนันท์

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

 

คุณชโนดม รัตนโชติเมธา

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงวิศวกรรม

 

คุณพณัส ปัทมาสราวุธ

บริษัท ไฮบริดเฟรม จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

 

คุณกษิภณ กู้โรจนวงศ์

Offshore Structural Corner

วิศวกรโครงสร้าง
(เชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กนอกชายฝั่ง)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงาน

1. กรอกข้อมูลสำหรับสมัครเข้าร่วมงาน

2. การชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน (*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารตามเลขบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
เลขที่บัญชี 000-0-51253-2

3. เมื่อชำระเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบไฟล์รูปลงในแบบ google form ที่ใช้ในการลงทะเบียน

4. เมื่อลงทะเบียน ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน จะมีอีเมลตอบกลับไปยังผู้ลงทะเบียน
เพื่อแจ้งสถานะการลงทะเบียนว่า "ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว" หมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสำเร็จแล้ว
และสามารถรอรับลิงก์ Zoom สำหรับเข้าร่วมสัมมนาได้เลย
(***เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ Zoom พร้อมกับเอกสารประกอบการบรรยายให้ทุกท่านก่อนวันงานสัมมนาประมาณ 2-3 วันผ่านทางอีเมล์ที่ทุกท่านใช้ในการลงทะเบียน)

icon-logobank-ktb

Contact

Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @060tlizi
📧 Email : SSIForum2022@gmail.com