SSI Steel Construction Virtual Forum

Date: 3 – 6 October 2023

Time 10.00 – 16.00 น.

Online Platform

Zoom Webinar

 

About

Event

“Sustainable VALUE towards Steel Construction”

งามสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2023 “Sustainable VALUE towards Steel Construction” เป็นงานสัมมนาวิชาการที่นำเสนอ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานปฐพีกลศาสตร์ งานก่อสร้างอาคารทั้งรูปแบบปกติและระบบโมดูล่าร์ กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเหล็ก
และการออกแบบ Mega structure โครงสร้างเหล็ก ตัวอย่างเช่น สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 มานำเสนอให้แก่วิศวกรและผู้ที่สนใจ
ได้นำไปประยุกต์ใช้อันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างในปัจจุบันไปสู่งานก่อสร้างด้วยเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการก่อสร้างอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสู่การก่อสร้างเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้! 

#POSTCONNEX #XSHEAR #Sustainability #StructuralSteel #WeLoveSteelConstruction
#SteelforConstruction #SSISteelDesignApplication #BuildingTech #SSIForum

0
DAYS
0
SPEAKERS
0
TOPICS
0
EVENT DURATION (hour)

Event

Schedule

DAY 1
3 October 2023
Steel materials and products
🕘 10:00 - 10:45

นวัตกรรมเสาท่อเหล็กร่วมกับระบบพื้นคอนกรีต
สำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:00 - 11:45

ผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานเสริมฐานรากอาคาร

โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

นวัตกรรมเข็มเหล็กสำหรับงานฐานรากและแนวคิดทางวิศวกรรม

โดย คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 14:00 - 14:45

การก่อสร้างระบบโมดูลาร์

โดย คุณสุรศักดิ์ วัฒนะจินดาวงศ์ 

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 15:00 - 15:45

การประยุกต์ใช้ DFMA กับการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

โดย คุณเชาวรัตน์ จั่นประดับ 

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

Day 2
4 October 2023
Steel design and optimization
🕘 10:00 - 10:45

ทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารต่อการก่อสร้างอาคาร
โครงสร้างเหล็ก

โดย ดร.ธนิต ใจสอาด

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:00 - 11:45

การตรวจวัด และตรวจสอบพฤติกรรมของสะพานขึง
(Cable-stayed Bridge) เพื่อใช้สำหรับการปรับแก้
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

โดย ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Topic: ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2023
และแนวโน้มปี 2024

โดย คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์

📅 Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 14:00 - 14:45

การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่เหมาะสมโดยระบบอัตโนมัติ

โดย คุณวศิน เชี่ยวอนันตวานิช

📅 Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 15:00 - 15:45

การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กในสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้า

โดย ดร.ชวลิต มัชฌิมดำรง

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

DAY 3
5 October 2023
Steel fabrication and erection
🕘 10:00 - 10:45

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศ (BIM)
ในการติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทรงรีของสำนักงานใหม่
การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

โดย คุณปณิธิ พรหมสาขา

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:00 - 11:45

มาตรฐานการแปรรูปและการติดตั้งโครงสร้างเหล็กอ้างอิง
ISO 10721

โดย คุณยงยุทธ แหยมบาง

📅 Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Topic: การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบันด้วยการวิเคราะห์ PESTLE

โดย คุณธันญ์วริน สกุลเจริญรัตน์

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 14:00 - 14:45

กรณีศึกษา และการทดสอบเหล็กที่ต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ (Weathering Steel)

โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์

📅 Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 15:00 - 15:45

Galvanized Steel and Sustainable Construction:
Solutions for a Circular Economy

โดย คุณตวงภูมิ สาทรานุวัฒน์

📅 Google Calendar 📆 Outlook Calendar (.ICS)

Day 4
6 October 2023
Research and development
🕘 10:00 - 10:45

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก สำหรับองค์อาคารและจุดต่อ
แบบเร่งรัด: หลักการ & ตัวอย่างการคำนวณ

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม

📅 Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:00 - 11:45

ประสบการณ์การก่อสร้างสะพานและโครงสร้างทางยกระดับ

โดย ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Topic: แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงอาคาร

โดย ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 14:00 - 14:45

นวัตกรรมเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง

โดย รศ. ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

🕘 15:00 - 15:45

แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานก่อสร้าง

โดย  ดร. ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง

📅  Google Calendar  📆 Outlook Calendar (.ICS)

Meet Head

Speakers

ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

บริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

กรรมการผู้จัดการ และอาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

บจก. ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง

กรรมการผู้จัดการ

คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

คุณสุรศักดิ์ วัฒนะจินดาวงศ์

บจก. มีดีไซน์แอนด์ไอ

กรรมการผู้จัดการ

ดร.ธนิต ใจสอาด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คุณปณิธิ พรหมสาขา

บริษัท ดีเซนนอ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ/วิศวกรโครงสร้าง

คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์

SCB EIC

นักวิเคราะห์อาวุโส

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ /รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

คุณธันญ์วริน สกุลเจริญรัตน์

โครงการโชควารีโฮม เชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการร้านเพชร Happy Gems ในจังหวัดเชียงใหม่

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้จัดการทั่วไป

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและตลาด
งานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนุกรรมการสาขาคอนกรีต วัสดุและก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย

ดร.ทินกร ผดุงวงศ์

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า
และโรงเรียนวิศวกรรม

คุณยงยุทธ แหยมบาง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตและ
ประกอบโครงสร้างเหล็ก

ดร.ชวลิต มัชฌิมดำรง

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

วิศวกรโครงสร้างอาวุโส

คุณวศิน เชี่ยวอนันตวานิช

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วิศวกรโครงสร้าง

ดร. ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Center of Environmental Excellence: CEE)

คุณตวงภูมิ สาทรานุวัฒน์

บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

คุณเชาวรัตน์ จั่นประดับ

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจเหล็กแผ่นชุบสังกะสีและสำนักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม

Register Now!

Regular Registration 15 กรกฎาคม 2566 – 1 ตุลาคม 2566

ราคา 1,200 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก
(Steel Structure Handbook) Limited Edition ปกแข็ง พิมพ์ 4 สี

ราคา 800 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและไม่รับคู่มือโครงสร้างเหล็ก

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงาน

1. กรอกข้อมูลสำหรับสมัครเข้าร่วมงาน คลิกเลย >>> ลงทะเบียน
จะพาเข้าไปยัง Line Official ของ We Love Steel Construction แล้วจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กดเข้าไปจะเป็นหน้า google form ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนค่ะ

2. การชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน (*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก
ค่าลงทะเบียน 800 บาท/ท่าน (*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนา แต่ไม่ต้องการรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก
สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารตามเลขบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
เลขที่บัญชี 000-0-51253-2

3. เมื่อชำระเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบไฟล์รูปลงในแบบ google form ที่ใช้ในการลงทะเบียน

4. เมื่อลงทะเบียน ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน จะมีอีเมลตอบกลับไปยังผู้ลงทะเบียน
เพื่อแจ้งสถานะการลงทะเบียนว่า "ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว" หมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสำเร็จแล้ว
และสามารถรอรับลิงก์ Zoom สำหรับเข้าร่วมสัมมนาได้เลย (***เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ Zoom พร้อมกับเอกสารประกอบการบรรยายให้ทุกท่านก่อนวันงานสัมมนาประมาณ 2-3 วันผ่านทางอีเมล์ที่ทุกท่านใช้ในการลงทะเบียน)

Contact

Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @060tlizi
📧 Email : SSIForum2023@gmail.com