State of the Art in Steel Connection – Bolted Connection

ทำงานโครงสร้างเหล็กอย่างมืออาชีพ – ข้อต่อสลักเกลียว ดังที่ได้เรียนไว้ใน Post ก่อนครับ ว่า State of the Art นี้เป็นส่วนที่เป็น ศิลปะ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเลือกวัสดุ หรือ ขั้นตอนการออกแบบ หรือ ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งโดยมากแล้ว…