การงัด Prying action (1)

การงัด Prying action (1) หลายท่านคงเคยได้ยินสุภาษิตว่า อย่าเอาไม้ซี่ไป “งัด” ไม้ซุง บางท่านคงเคยได้ยินสิ่งที่อคีมิดีส นักปรัชญาชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า “Give me a firm place to stand and a lever and…