Modular steel-frame manufacturing

Modular steel-frame manufacturing for residential building เยี่ยมชมโรงงานผลิตโมดูล่าร์สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ณ ปัจจุบัน แนวโน้มการก่อสร้างระบบโมดูล่าร์ ทั้งแบบแผง (planar system) และแบบกล่องที่มีปริมาตร (volumetric system) มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จากตัวผู้ประกอบการเองที่มีโอกาสเรียนรู้ นำข้อผิดพลาดจากงานก่อน ๆ…

การก่อสร้างด้วย โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Modular Steel Construction)

ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงระบบ modular นั้น อยากจะหยิบยก facts หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงานก่อสร้างให้กับทุกท่านทราบก่อน ดังนี้ครับ
1. รู้หรือไม่? ของเสีย (waste) ที่เกิดจากงานก่อสร้างหรือรื้อถอนนั้น มากกว่า 40% ของ waste ที่เกิดขึ้นในโลก
2. รู้หรือไม่? งานก่อสร้าง เป็นงานที่ทำให้เกิดการใช้วัสดุได้อย่างสิ้นเปลือง และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (มากกว่า 1 ใน 3 ของ Global Resource ถูกใช้ในงานก่อสร้าง)
3. รู้หรือไม่? ว่างานก่อสร้างใช้พลังงานและก่อให้เกิดมลพิษมากกว่า 30%.