End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย

End-plate connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย  การออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว (ไม่นับงานเมืองไทยที่ใช้การเชื่อมเป็นหลัก) นิยมใช้รูปแบบที่มีแผ่นประกับที่ปีกคาน หรือ Flange-plate moment connection โดยการถ่าย moment ที่จุดต่อดังกล่าว จะเป็นการเปลี่ยน end moment ให้กลายเป็นแรงคู่ควบ หรือ P…