End-plate moment connection AISC Design Guide 16

End-plate moment connection อ้างอิง AISC Design Guide 16 เราได้นำเสนอ ถึงหลักการพื้นฐานของการพิจารณาออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย หรือ End-plate moment connection ไปหลายครั้ง ด้วยเหตุที่ ขั้นตอนการพิจารณาจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการพิจารณาออกแบบ Shear connection หรือ Flange-plate moment…