การเปรียบเทียบต้นทุน ราคาก่อสร้างสะพาน ในประเทศญี่ปุ่น

ในทางปฏิบัติปกติทั่วไป การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สะพานโครงสร้างประเภทใดย่อมตัดสินด้วยมูลค่าที่เจ้าของโครงสร้างจะต้องจ่ายออกไป ( ราคาก่อสร้างสะพาน ระบบนั้นๆ ) มูลค่าที่กล่าวถึงอาจพิจารณาได้จากทั้ง (1) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น (2) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน หรือ (3) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ลบด้วยมูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน สำหรับตัวอย่างที่ได้รับจากหน่วยงานสะพานในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าหากเปรียบเทียบระหว่างสะพานโครงสร้างเหล็ก กับสะพานโครงสร้างคอนกรีต…