แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2565-2566

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2565-2566 : โดยคุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ จาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพกว้างทางด้านการบริโภค (consumption) ในด้านตลาดงานก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต การแบ่งหมวดหมู่สำหรับการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั้น EIC…