พื้นฐาน การโก่งเดาะ (Buckling Fundamental)

การโก่งเดาะ หรือ buckling เป็นพฤติกรรมที่เกิดกับ compression member หรือ element (tension ไม่เกิด bucklingแต่ shear สามารถพิจารณาเป็น diagonal compression ได้นะครับ จึงอาจรวมอยู่ใน compression element ได้) การเกิด buckling เกิดเมื่อ member หรือ element บาง ผอม ชะลูด มากจนเกินเกณฑ์หนึ่งๆ ดังนั้น พฤติกรรม buckling จึงมักเกิดกับโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีความ ผอม บาง ชะลูด