กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการ “ยกเลิก” กฎกระทรวงว่าด้วยงานออกแบบโครงสร้าง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง น้ำหนักบรรทุก (load) น้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) กำลังวัสดุและฐานราก ฉบับที่ 48 และฉบับที่ 60 ซึ่งว่าด้วยเรื่องอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคาร และวัสดุตกแต่งอาคาร รวมไปจนถึงกฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมป้าย โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงทั้งหมดที่จะยกเลิกนี้และจัดทำเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้นมา โดยอ้างอิงกับมาตรฐานและ building code ที่ใช้กันในระดับสากล ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากงานก่อสร้างภายในประเทศ