SSI Steel Construction Virtual Forum

Date: 3 – 6 October 2023

Time 10.00 – 16.00 น.

Online Platform

Zoom Webinar

 

About

Event

“Sustainable VALUE towards Steel Construction”

งามสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2023 “Sustainable VALUE towards Steel Construction” เป็นงานสัมมนาวิชาการที่นำเสนอ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กกับงานปฐพีกลศาสตร์ งานก่อสร้างอาคารทั้งรูปแบบปกติและระบบโมดูล่าร์ กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเหล็ก
และการออกแบบ Mega structure โครงสร้างเหล็ก ตัวอย่างเช่น สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 มานำเสนอให้แก่วิศวกรและผู้ที่สนใจ
ได้นำไปประยุกต์ใช้อันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างในปัจจุบันไปสู่งานก่อสร้างด้วยเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการก่อสร้างอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสู่การก่อสร้างเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้! 

#POSTCONNEX #XSHEAR #Sustainability #StructuralSteel #WeLoveSteelConstruction
#SteelforConstruction #SSISteelDesignApplication #BuildingTech #SSIForum

0
DAYS
0
SPEAKERS
0
TOPICS
0
EVENT DURATION (hour)

Event

Schedule

DAY 1
25 October 2022
Innovation Day
🕘 10:00 - 10:45

Steel Construction Innovation - Present and Future

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบและคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่าสำหรับระบบพื้นชนิดบาง

โดย รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk : แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2565-2566

โดย คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ 🗓️

🕘 14:00 - 14:45

การประสานอย่างไร้รอยต่อระหว่างธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลเชิงอาคาร

โดย คุณรุจ วรรณศิริ 🗓️

🕘 15:00 - 16:00

SSI4YE 2021 - การประกวดสุดยอดผลงานนวัตกรรมปริญญานิพนธ์โครงสร้างเหล็ก (SSI4YE) ปีที่ 5

โดย SSI4YE Contestants 🗓️

Day 2
26 October 2022
Standard Day
🕘 10:00 - 10:45

การออกแบบอาคาร โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ : มาตรฐาน วสท.ฉบับใหม่ 2565

โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ปี 2565

โดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk: มาตรฐานและการนำเหล็กแผ่นไปใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ 🗓️

🕘 14:00 - 14:45

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

โดย ดร.ธนิต ใจสอาด 🗓️

🕘 15:00 - 15:45

การประยุกต์ใช้แผนที่การกัดกร่อนประเทศไทยประกอบมาตรฐาน
ISO 12944-2: 2017และมยผ. 1333-61 สำหรับการออกแบบ
และบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว

โดย ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 🗓️

DAY 3
27 October 2022
Best Practice Day
🕘 10:00 - 11:45

ประสบการณ์งานวิบัติโครงสร้างเหล็กรูปพรรณในประเทศไทย

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 🗓️

🕘 11:45 - 13:00

☕ Break

🕘 13:00 - 13:45

Special Talk: การออกแบบสเตเดียมโครงสร้างเหล็ก ด้วยเหล็กรูปพรรณ

โดย พันตรีธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์ 🗓️

🕘 14:00 - 15:45

การก่อสร้างโครงหลังคาขนาดใหญ่โดยวิธีการ Sliding
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย คุณคณาพจน์ ทองพันธุ์ 🗓️

Day 4
28 October 2022
Special Day
🕘 10:00 - 10:45

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานชนิดดึงภายหลัง
แบบมีการยึดเหนี่ยว รับแรงด้านข้าง

โดย คุณภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ 🗓️

🕘 11:00 - 11:45

ข้อกำหนดในการใช้งานและคุณภาพการติดตั้งของพุกแบบติดตั้งภายหลัง

โดย คุณชโนดม รัตนโชติเมธา 🗓️

🕘 11:45 - 14:00

☕ Break

🕘 14:00 - 14:45

ระบบพื้นบาง+โครงสร้างผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร

โดย คุณพณัส ปัทมาสราวุธ 🗓️

🕘 15:00 - 15:45

การจำลองและแก้ปัญหาทางพลศาสตร์โครงสร้างแบบเชิงเส้นและ
ไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีของ Biggs

โดย คุณกษิภณ กู้โรจนวงศ์ 🗓️

Meet Head

Speakers

ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

บริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

กรรมการผู้จัดการ และอาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

บจก. ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง

กรรมการผู้จัดการ

คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

คุณสุรศักดิ์ วัฒนะจินดาวงศ์

บจก. มีดีไซน์แอนด์ไอ

กรรมการผู้จัดการ

ดร.ธนิต ใจสอาด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คุณปณิธิ พรหมสาขา

บริษัท ดีเซนนอ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ/วิศวกรโครงสร้าง

คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์

SCB EIC

นักวิเคราะห์อาวุโส

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ /รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

คุณธันญ์วริน สกุลเจริญรัตน์

โครงการโชควารีโฮม เชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการร้านเพชร Happy Gems ในจังหวัดเชียงใหม่

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้จัดการทั่วไป

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและตลาด
งานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนุกรรมการสาขาคอนกรีต วัสดุและก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย

ดร.ทินกร ผดุงวงศ์

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า
และโรงเรียนวิศวกรรม

คุณยงยุทธ แหยมบาง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตและ
ประกอบโครงสร้างเหล็ก

ดร.ชวลิต มัชฌิมดำรง

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

วิศวกรโครงสร้างอาวุโส

คุณวศิน เชี่ยวอนันตวานิช

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม
(Center of Environmental Excellence: CEE)

คุณตวงภูมิ สาทรานุวัฒน์

บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

คุณเชาวรัตน์ จั่นประดับ

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจเหล็กแผ่นชุบสังกะสีและสำนักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม

Register Now!

Regular Registration 15 กรกฎาคม 2566 – 1 ตุลาคม 2566

ราคา 1,200 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Handbook) Limited Edition ปกแข็ง พิมพ์ 4 สี

ราคา 800 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและไม่รับคู่มือโครงสร้างเหล็ก

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงาน

1. กรอกข้อมูลสำหรับสมัครเข้าร่วมงาน คลิกเลย >>>
จะพาเข้าไปยัง Line Official ของ We Love Steel Construction แล้วจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กดเข้าไปจะเป็นหน้า google form ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนค่ะ

2. การชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน (*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาและรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก
ค่าลงทะเบียน 800 บาท/ท่าน (*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนา แต่ไม่ต้องการรับคู่มือโครงสร้างเหล็ก
สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารตามเลขบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
เลขที่บัญชี 000-0-51253-2

3. เมื่อชำระเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแนบไฟล์รูปลงในแบบ google form ที่ใช้ในการลงทะเบียน

4. เมื่อลงทะเบียน ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน จะมีอีเมลตอบกลับไปยังผู้ลงทะเบียน
เพื่อแจ้งสถานะการลงทะเบียนว่า "ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว" หมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสำเร็จแล้ว
และสามารถรอรับลิงก์ Zoom สำหรับเข้าร่วมสัมมนาได้เลย (***เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ Zoom พร้อมกับเอกสารประกอบการบรรยายให้ทุกท่านก่อนวันงานสัมมนาประมาณ 2-3 วันผ่านทางอีเมล์ที่ทุกท่านใช้ในการลงทะเบียน)

icon-logobank-ktb

Contact

Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @060tlizi
📧 Email : SSIForum2023@gmail.com