การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก

การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2567 วิศวกรหลายท่านน่าจะพอทราบแล้ว ว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา…

กฎหมายด้าน อัตราการทนไฟของอาคารโครงสร้างเหล็ก และราคาของวัสดุป้องกันไฟ

เรื่องกฎหมายด้าน อัตราการทนไฟของอาคารโครงสร้างเหล็ก (ทั้งเสาและคาน) นี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านเรา ที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กนั้น ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาการไปได้อย่างที่ควร เนื่องจากติดข้อจำกัดที่ว่า ในอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย (หลายประเภท) ยกตัวอย่างเช่น คลังสินค้า คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ นั้น จะต้องมีอัตราการทนไฟให้ได้ อย่างน้อย…