ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด

ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด Economy in Steel Practical information for designers โดย Carter, Murray and Thornton ตีพิมพ์โดย American Institute of Steel Construction (AISC) ข้อมูลที่นำเสนอนี้แม้ว่าจะเก่าพอสมควร…

 แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2565-2566

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2565-2566 : โดยคุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ จาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพกว้างทางด้านการบริโภค (consumption) ในด้านตลาดงานก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต การแบ่งหมวดหมู่สำหรับการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั้น EIC…