การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

มาตรฐานการออกแบบ สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

หัวข้อสัมมนา มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เล่มละ 450 บาท (350 หน้า โดยประมาณ) โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ประธานคณะกรรมการ่างมาตรฐานฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 วันพุธที่ 26…

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการ “ยกเลิก” กฎกระทรวงว่าด้วยงานออกแบบโครงสร้าง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง น้ำหนักบรรทุก (load) น้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) กำลังวัสดุและฐานราก ฉบับที่ 48 และฉบับที่ 60 ซึ่งว่าด้วยเรื่องอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคาร และวัสดุตกแต่งอาคาร รวมไปจนถึงกฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมป้าย โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงทั้งหมดที่จะยกเลิกนี้และจัดทำเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้นมา โดยอ้างอิงกับมาตรฐานและ building code ที่ใช้กันในระดับสากล ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากงานก่อสร้างภายในประเทศ

 มาตรฐานเหล็กแผ่น ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มาตรฐานเหล็กแผ่น : โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ Head of Steel Solution Center และ School of Engineering บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) บรรยายเป็นหัวข้อพิเศษในงาน SSI Steel…