มาตรฐานการออกแบบ สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

หัวข้อสัมมนา มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เล่มละ 450 บาท (350 หน้า โดยประมาณ) โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ประธานคณะกรรมการ่างมาตรฐานฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 วันพุธที่ 26…

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการ “ยกเลิก” กฎกระทรวงว่าด้วยงานออกแบบโครงสร้าง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง น้ำหนักบรรทุก (load) น้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) กำลังวัสดุและฐานราก ฉบับที่ 48 และฉบับที่ 60 ซึ่งว่าด้วยเรื่องอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคาร และวัสดุตกแต่งอาคาร รวมไปจนถึงกฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมป้าย โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงทั้งหมดที่จะยกเลิกนี้และจัดทำเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้นมา โดยอ้างอิงกับมาตรฐานและ building code ที่ใช้กันในระดับสากล ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากงานก่อสร้างภายในประเทศ

 มาตรฐานเหล็กแผ่น ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มาตรฐานเหล็กแผ่น : โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ Head of Steel Solution Center และ School of Engineering บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) บรรยายเป็นหัวข้อพิเศษในงาน SSI Steel…