Basic Level Steel Design

Basic Level Steel Design งานสัมมนา #การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน จัดโดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเหล็กฯ งานสัมมนานี้ จัดมาหลายรุ่นแล้วนะครับ โดยหลักๆ พยายามจะปูพื้นฐานให้กับวิศวกรผู้ออกแบบได้เข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้…

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก ทั้ง 2 หัวข้อ จัดโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ฝากประชาสัมพันธ์งานสัมมนา การออกแบบโครงสร้างเหล็ก ทั้ง 2 หัวข้อ จัดโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยครับ Basic-level steel design และ Intermediate-level steel design ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ สถาบันฯ สามารถรองรับได้เพียง 20 ที่นั่งครับ โดยหากสมัครพร้อมกัน 2 หัวข้อ ท่านจะได้รับคู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก…

มาตรฐานการออกแบบ สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

หัวข้อสัมมนา มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เล่มละ 450 บาท (350 หน้า โดยประมาณ) โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ประธานคณะกรรมการ่างมาตรฐานฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 วันพุธที่ 26…

ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง

ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม โดย คุณชโนดม รัตนโชติเมธา ผจก.ผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงวิศวกรรม บจก.ฮิลติ (ไทยแลนด์) ……………………………………………… พุกที่ติดตั้งภายหลังนั้น…

 แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2565-2566

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2565-2566 : โดยคุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ จาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพกว้างทางด้านการบริโภค (consumption) ในด้านตลาดงานก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต การแบ่งหมวดหมู่สำหรับการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั้น EIC…

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการ “ยกเลิก” กฎกระทรวงว่าด้วยงานออกแบบโครงสร้าง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง น้ำหนักบรรทุก (load) น้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) กำลังวัสดุและฐานราก ฉบับที่ 48 และฉบับที่ 60 ซึ่งว่าด้วยเรื่องอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคาร และวัสดุตกแต่งอาคาร รวมไปจนถึงกฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมป้าย โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงทั้งหมดที่จะยกเลิกนี้และจัดทำเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้นมา โดยอ้างอิงกับมาตรฐานและ building code ที่ใช้กันในระดับสากล ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากงานก่อสร้างภายในประเทศ

การจำลองและแก้ปัญหาทาง พลศาสตร์โครงสร้างแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  โดยใช้วิธีของ Biggs

ทฤษฎีการวิเคราะห์ dynamic load โดย Prof. J.M. Biggs จาก MIT ซึ่งทฤษฎีของ Biggs นั้น ปรากฏในเอกสารซึ่งตีพิมพ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในช่วงการสงคราม เพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธจากการจู่โจมทางอากาศ จึงได้มีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งน่าจะมี Prof. Biggs อยู่ด้วย โดยจัดทำออกมาเป็นชุดเอกสาร ที่มีชื่อว่า “Design of Structures to Resist to Effect of Atomic Weapons”
.

การประยุกต์ใช้ แผนที่การกัดกร่อนของประเทศไทย สำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว ประกอบมาตรฐาน ISO 12944 และ มยผ. 1331-61

การประยุกต์ใช้ แผนที่การกัดกร่อนของประเทศไทย สำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว ประกอบมาตรฐาน ISO 12944 และ มยผ. 1331-61 (Thailand corrosion map application as a reference to ISO 12944 and DPT…