Steel Price (ราคาเหล็ก)
แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566

แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566

แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566

ราคาเหล็ก  ในประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีน่าจะยังลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กใน 5 เดือนแรกของปีลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ -4% โดยสาเหตุหลักมาจากราคาเหล็กโลกที่ลดลงตามอุปสงค์และอุปทานเหล็กโลกในหลายภูมิภาคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในจีนที่เป็นผู้ผลิตและบริโภคหลัก แม้ในช่วง 3 เดือนแรกของปีการบริโภคเหล็กของจีนจะฟื้นตัวตามการยกเลิกนโยบาย Zero Covid แต่การบริโภคกลับลดลงตามอุปสงค์เหล็กในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติ โดยมีกำลังการซื้อของภาคเอกชนต่ำกดดัน และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 ที่อาจล่าช้าจนกระทบต่อโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ของภาครัฐให้เลื่อนออกไป รวมถึงยังมีโอกาสที่เหล็กจากจีนบางส่วนอาจมีการระบายสต็อกมาที่ไทยมากขึ้นซึ่งอาจกดดันราคาเหล็กในไทยให้ลดลงได้ นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนในการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) ที่อาจทำให้ราคาเหล็กในระยะข้างหน้ายังไม่แน่นอน เฉพาะเมื่อพิจารณาการบังคับใช้มาตรการ AD กับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จากจีนและมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยมีการนำเข้าเหล็กจากจีนอยู่ในสัดส่วนที่สูง หากมีการยุติการบังคับใช้มาตรการกับสินค้าเหล็กจากจีน อาจทำให้มีการนำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้นและกดดันราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศลดลงได้

ผลกระทบของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทย

ท่ามกลางมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น สร้างแรงกดดันให้ธุรกิจเหล็กปรับตัวสู่ระบบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ผ่านการตื่นตัวในการปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมเหล็กไทยในหลายด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้ผลิตเหล็ก/ผู้ค้าเหล็กไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบด้านราคาจากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ที่คาดว่าจะมีการบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2569 การบังคับใช้ CBAM อาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการจัดซื้อเหล็กวัตถุดิบหรือสินค้าเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีราคาสูงกว่าเหล็กทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจในการผลิตและส่งออกเหล็กไทยให้ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับตลาดในประเทศอาจมีผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากยังคงมีความต้องการและการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าตลาดนานาชาติ
 2. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อผลิตเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูงและมีจำนวนผู้ปรับเปลี่ยนในช่วงเริ่มต้นที่น้อยกว่า ภาคธุรกิจเหล่านี้อาจต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดและความได้เปรียบโดยเฉพาะในระหว่างการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อผลิตเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว การปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็กโลกเพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจทำให้ราคาเหล็กโลกมีแนวโน้มปรับฐานใหม่ แต่จำเป็นต้องรอให้เทคโนโลยีผลิตเหล็กใหม่เข้าสู่กระบวนการผลิตขนาดใหญ่เพื่อให้เกิด Economy of Scale เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้
 3. การปรับไปสู่เป้าหมาย Net Zero ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหล็กอาจมีผลกระทบต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่ส่งออกไปยังบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมที่มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อย GHGs และมีการกำหนดให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต อาทิ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการเป็นผู้นำด้าน Net Zero ก็ได้มีการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซ GHGs ให้ได้ 65% ภายในปี 2573 ส่งผลให้บริษัทผลิตยานยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้เหล็ก Green steel ในการผลิตรถยนต์/ชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้น หมายความว่า หากผู้ผลิตเหล็ก/ผู้ค้าเหล็กจะผลิตและส่งออกเหล็กให้กับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เหล่านี้อาจต้องจัดซื้อเหล็กวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายหรือใช้ในการผลิต ก่อนที่จะสูญเสียฐานลูกค้าไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
 
แนวทางการการปรับตัวของผู้ผลิตเหล็กในไทย

การปรับตัวของผู้ผลิตเหล็กในไทยเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยความเร่งด่วนในการปรับตัวอาจยังไม่มากในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากการตั้งเป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมเหล็กโลกในการลด Carbon footprint ของการผลิตเหล็ก

 • การปรับเปลี่ยนไปใช้เตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace: EAF) ในการผลิตเหล็กมีความจำเป็นในระยะยาว เนื่องจากมี Carbon footprint ต่ำกว่าการใช้วิธีการผลิตเหล็กอื่น ๆ การเปลี่ยนไปใช้เตา EAF อาจต้องพิจารณาจังหวะและความคุ้มค่าในการลงทุน และต้องพิจารณาต้นทุนการใช้พลังงานสูงในการทำงานของเตา EAF ด้วย
 • การปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น พลังงานชีวมวลและ Green H2 ก็เป็นทางเลือกที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ แต่อาจต้องรอความพร้อมในการปรับเปลี่ยนของภาคพลังงานเพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
 • การลดการปล่อยคาร์บอนทางอ้อมเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กไทย อย่างเช่น การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังงานสะอาดในโรงงาน การปรับไปใช้รถไฟฟ้าในภาคการขนส่ง และการจัดซื้อ/จัดจาหน่ายสินค้าเหล็ก Green steel เป็นต้น การลดการปล่อยคาร์บอนทางอ้อมอาจช่วยลดต้นทุนส่วนเพิ่มจากราคาเหล็กวัตถุดิบ/สินค้าเหล็กที่อาจปรับฐานสูงขึ้น และลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภาครัฐสามารถออกมาตั้งมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างแรงจูงใจให้กับอุปสงค์ของเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศได้ ในระยะยาวการปรับตัวของผู้เล่นในอุตสาหกรรมเหล็กไทยจะเพิ่มขึ้น โดยการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหล็กไทยจะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุน และลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐจะยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้

#ราคาเหล็ก #ราคาเหล็ก #ราคาเหล็ก #ราคาเหล็ก #ราคาเหล็ก

 #WeLoveSteelConstruction                                                           ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

The trend of steel prices in Thailand in the second half of the year 2023

In 2566 (2023), the trend suggests that the price of Thai steel is expected to decrease compared to the previous year but still remain high. This follows the global steel price direction, which has been decreasing due to reduced demand from major producer-consumer countries. However, the domestic demand in Thailand may be impacted by the delay in budget approval during the government transition period.

The research center of Kasikorn Bank believes that the price of Thai steel is likely to continue decreasing in the remaining months of the year. In the first five months, the average price index of construction materials, specifically steel and steel products, decreased by about 4% YoY. The main reason for this decline is the global steel price adjustment following concerns about the high-risk economic situation in several regions, particularly the demand in China, a major producer-consumer. Although steel consumption in China rebounded in the first three months of the year after the cancellation of the Zero Covid policy, the current trend shows a slowdown due to steel demand in the real estate sector remaining sluggish. Additionally, the energy prices have decreased this year, which eases the crisis situation, but the domestic demand in Thailand still remains cautious due to the high cost of living and political uncertainty that could delay the budget approval for the 2567 fiscal year, impacting new construction projects by the government sector. Furthermore, there is a possibility of increased steel exports from China to Thailand, which could further pressure the prices of Thai steel.

Nevertheless, the price of Thai steel is expected to remain high compared to the pre-COVID period due to increased production and management costs in certain aspects within the country. This includes the expected high electricity costs for businesses and the trend of rising minimum wages based on the government’s new policies, as well as high transportation costs driven by diesel prices, which are a major transportation cost component. Therefore, the research center of Kasikorn Bank estimates that the trend of Thai steel prices in 2566 will decrease within the range of -10% to -6% YoY (average steel price in the first five months of 2566 decreased by approximately -6% YoY). However, it is still necessary to monitor the economic slowdown in China because if it slows down more than expected, excess steel production capacity in China could be diverted to other countries, including Thailand. In such a case, it could cause a greater contraction in steel prices in Thailand than initially estimated. Additionally, there is also the issue of reviewing the effectiveness of anti-dumping measures that may create uncertainty for the future prices of Thai steel, particularly regarding the review of anti-dumping measures against hot-rolled coil steel products, both in coil and non-coil forms, from China and Malaysia. Thailand has previously imported a significant proportion of steel from China. If the implementation of anti-dumping measures against Chinese steel is terminated, it could lead to increased steel imports and further pressure to reduce the prices of flat steel in the country.

The impact of environmental measures on the Thai steel industry

The environmental issues may lead to a potential adjustment in the global steel prices, affecting players in the Thai steel industry with increased costs at different times. Amidst intensified environmental measures and the Net Zero trend between countries, global steel industry players are required to transition towards sustainable business practices (ESG) by investing in environmentally friendly technologies and production processes. The research center of Kasikorn Bank provides perspectives on the potential impacts on Thai steel industry players as follows:

 • Thai steel producers and traders exporting to the European Union and the United States may be affected in terms of pricing due to the full implementation of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2569 (2026). This would result in higher costs of purchasing environmentally friendly raw materials/steel products compared to conventional steel for production and export.
 • To maintain market share, Thai steel industry players, especially during the initial stages of technological transformation for environmentally friendly steel production, may face higher costs and have fewer players capable of making such changes. Exporting steel products to the European Union and the United States is expected to experience the impacts before other players in the Thai steel industry. The level of impact depends on the importance of these markets to each player.
 • The shift towards Net Zero goals in the steel-related industries could impact some players in the Thai steel industry, particularly those exporting to large international companies in industries that have clear goals to reduce GHG emissions and require the use of environmentally friendly raw materials in the production of end products. For example, the automotive industry aims to achieve Net Zero and has set a target to reduce GHG emissions by 65% by 2573. This trend leads to an inclination of global automotive manufacturers to use Green steel for producing cars and components. This will impact steel producers, traders, and users in Thailand who need to source or use environmentally friendly raw materials before losing their customer base. Moreover, it creates opportunities to gain new customers.
 • In the short term, affected players in the Thai steel industry may seek environmentally friendly raw materials/steel products in limited quantities to produce and export to markets with trade policies/international companies that have a demand for such materials. Meanwhile, the domestic market still faces pressure from consumer behavior and other major export markets, as Thailand is a country in ASEAN with less stringent international environmental measures.
 • However, in the long term, the global steel industry along the supply chain is expected to gradually adapt to the increasing demand for environmentally friendly products and the possibility of implementing CBAM in other countries. Additionally, the Net Zero trend in steel-producing countries, especially those that are major importers of Thai steel, such as Japan (33%), China (24%), and South Korea (10%), could lead to a new baseline adjustment in global steel prices based on higher production costs. This would make it challenging for all players in the Thai steel industry to avoid the increased costs of raw materials/steel products until the overall global steel industry can produce with new technologies that lead to economies of scale, resulting in lower steel prices. 
 
The adaptation strategies of steel producers in Thailand
 

In practice, Thai steel producers should gradually adjust to maintain their competitiveness in the long term. The key strategies for adaptation are as follows:

 1. Carbon footprint assessment and reduction: Steel producers should assess the amount of carbon emissions from their manufacturing processes to efficiently plan and reduce their carbon footprint. Using Electric Arc Furnace (EAF) technology and exploring alternative energy sources such as biomass or Green H2 are direct options to reduce carbon emissions. However, the readiness of the energy sector to support these changes at a commercially viable cost needs to be considered.
 2. Indirect carbon emission reduction: Implementing clean energy in manufacturing facilities, such as producing electricity from renewable sources, adopting rail transportation, and purchasing or supplying Green steel products, can indirectly reduce carbon emissions. These are additional strategies that Thai steel producers can utilize to further reduce their environmental impact.
 3. Certification and government support: Government support remains crucial in assisting steel producers during the transition phase. Various support measures and incentives, along with creating motivations for environmentally-friendly steel production within the country, can enhance their competitiveness and reduce the risk of accessing capital. Individual businesses should also focus on effective cost management capabilities.
 

Overall, these appropriate strategies will help businesses in the Thai steel industry gradually adjust to mitigate the potential impact of increased costs from raw material prices and carbon taxes in both domestic and international markets. Moreover, it will enhance their adaptability and competitiveness in the long run.

#SteelPrice #SteelPrice #SteelPrice 

1
2

สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้  ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กเพื่องานก่อสร้าง ของทางบริษัทฯ ยังมี Facebook Page และ Youtube Channel และ Line Officail Account ชื่อ “WeLoveSteelConstruction” นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังมีงานสัมมนาประจำปีที่มีเนื้อหาการบรรยายดี ๆ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยเหล็ก รายละเอียดสามารถคลิกตามลิ้งค์ข้างล่างได้เลยครับ

#WeLoveSteelConstruction_Facebook

#WeLoveSteelConstruction_Youtube

#SSISteelConstructionForum

#WeLoveSteelConstruction_Line

Spread the love